Δείτε την συναρμολόγηση του στεγάστρου καθώς ετοιμάστηκαν 6 ικριώματα στήριξης του!!!!