«Σιδέρωμα» θεμέλιας πλάκας & τμήματος βάσης 4ου πυλώνα, τομέα νοτιοανατολικά…
Προετοιμασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων σκαλών, τμήματος τομέα ανατολικά…
«Σιδέρωμα» 2ου επιπέδου, τομέα βορειοανατολικά…
Καλούπωμα κολώνων & τοιχίων υπογείου, τμήματος τομέα δυτικά…
Καλούπωμα τμήματος πυλώνα & οροφής δεξαμενών, τομέα νοτιοδυτικά!