«Σιδέρωμα» κολώνων θεμέλιας πλάκας, τομέα νοτιοανατολικά…
Καλούπωμα δοκαριών πάνω διαζώματος, τομέα ανατολικά…
Προετοιμασίες σκυροδέτησης κολώνων 2ου επιπέδου, τομέα βορειοανατολικά…
«Σιδέρωμα» 3ου επιπέδου/κερκιδοφόρων κάτω διαζώματος, τομέα βορειοδυτικά…
Καλούπωμα οροφής υπογείου & «σιδέρωμα» 4ου επιπέδου/κερκιδοφόρων πάνω διαζώματος, τμημάτων τομέα δυτικά…
«Σιδέρωμα» οροφής δεξαμενών, τομέα νοτιοδυτικά!