Καλούπωμα κολώνων & κερκιδοφόρων κάτω διαζώματος, 2ου μισού ανατολικά…
Καλούπωμα κολώνων 3ου επιπέδου, 1ου μισού ανατολικά…
Καλοπύπωμα τμήματος πυλώνα βορειοανατολικά…
Καλούπωμα τμήματος οροφής υπογείου βόρεια…
«Σιδέρωμα» τμήματος πυλώνα βορειοδυτικά…
Ειδικές εργασίες τμήματος σκυροδετημένης θεμέλιας πλάκας νοτιοδυτικά!