Χωματουργικές εργασίες, τομέα νοτιοανατολικά…
Καλούπωμα κολώνων 2ου επιπέδου (σουϊτες) & ξεκαλούπωμα κερκιδοφόρων πάνω διαζώματος, τομέων ανατολικά…
Καλούπωμα οροφής υπογείου, τομέα βορειοανατολικά…
Καλούπωμα 1ου επιπέδου, τομέα βορειοδυτικά…
Σκυροδέτηση κολώνων/καλούπωμα ράμπας-τοιχίων υπογείου -2 & καλούπωμα τμήματος πυλώνα, τομέα νοτιοδυτικά!