Εργασίες πασσαλομπήξεων αντιστήριξης, «σιδέρωμα» & σκυροδέτηση Ν…